หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

ตารางแสดงภาพรวมประวัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของภาคประชาชน ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540 ให้สิทธินี้กับคนไทย มีฉบับไหนบ้าง? สำเร็จหรือไม่? เพียงไร?

ตารางแสดงภาพรวมประวัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของภาคประชาชน ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540 ให้สิทธินี้กับคนไทย มีฉบับไหนบ้าง? สำเร็จหรือไม่? เพียงไร?

ภาพรวมประวัติการเสนอกฎหมายโดยภาคประชาชน
กฎหมายประชาชนที่สิ้นสุดกระบวนการแล้ว
ลำดับชื่อกฎหมายวันที่ยื่นต่อรัฐสภาจำนวนรายชื่อประชาชนปลายทางของกฎหมาย
1.ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ...28 ก.พ. 254252,698 คนสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่เห็นชอบด้วยการมราปะชุมวุฒิสภา และต่อมาสิ้นสุดเนื่องจากมีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ฉบับพ.ศ. 2540
2.ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ...24 ธ.ค. 254264,368 คนสภาผู้แทนสิ้นสุดลง และรัฐบาลใหม่ไม่ได้ร้องขอให้รัฐสภาพิจารณาต่อ กฎหมายจึงตกไป
3.ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ...26 มี.ค. 254452,837 คนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันเป็นเรื่องด่วน และร่างฉบับรัฐบาลผ่านการพิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมาย
4.ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ...4 ก.พ. 254697,135 คนสภาผู้แทนสิ้นสุดลง และรัฐบาลใหม่ไม่ได้ร้องขอให้รัฐสภาพิจารณาต่อ กฎหมายจึงตกไป
5.ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ...29 ต.ค. 254654,520 คนประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในหมวด 3 และ 5 ของรัฐธรรมนูญ (ตกไป)
6.ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดภูเวียง พ.ศ. ...27 พ.ย. 254656,030 คนบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้ว แต่สิ้นสุดเนื่องจากมีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ฉบับพ.ศ. 2540
7.ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ27 พ.ค. 2547150,000คนบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้ว แต่สิ้นสุดเนื่องจากมีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ฉบับพ.ศ. 2540
8.ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการจดทะเบียนและซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่ พ.ศ. ...20 ก.ค. 254863,455 คนอยู่ระหว่างปิดประกาศรายชื่อให้ใช้สิทธิคัดค้าน แต่สิ้นสุดเนื่องจากมีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ฉบับพ.ศ. 2540
9.ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ...10 ส.ค. 2548167,101คนอยู่ระหว่างปิดประกาศรายชื่อให้ใช้สิทธิคัดค้าน แต่สิ้นสุดเนื่องจากมีการประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ ฉบับพ.ศ. 2540
10.ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่...) พ.ศ. ...2 ต.ค. 255111,577 คนสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการไปพิจารณาประกอบร่างที่เสนอโดยรัฐบาล ต่อมาผ่านการพิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมาย
11.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (ฉบับ คปพร.)8 พ.ค. 255171,543 คนรัฐสภาลงมติไม่รับหลักการเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2553 (ตกไป)
12.ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ พ.ศ. ...18 มี.ค. 255210,378 คนประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในหมวด 3 และ 5 ของรัฐธรรมนูญ (ตกไป)
13.ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...28 ส.ค. 2552 12,602 คนสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการไปพิจารณาประกอบร่างที่เสนอโดยรัฐบาล ต่อมาผ่านการพิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมาย
14.ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...28 ส.ค. 2552 13,940 คนสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการไปพิจารณาประกอบร่างที่เสนอโดยรัฐบาล ต่อมาผ่านการพิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมาย
15.ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันชราภาพแห่งชาติ พ.ศ. ...9 มี.ค. 255319,819 คนประธานสภาฯ เห็นว่าเป็นร่้างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน จึงส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรอง แต่นายกรัฐมนตรีไม่รับรอง (ตกไป)
16.ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสินไหมผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ...2 เม.ย. 255310,446 คนประธานสภาฯ เห็นว่าเป็นร่้างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน จึงส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรอง แต่นายกรัฐมนตรีไม่รับรอง (ตกไป)
17.ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ. ...9 มิ.ย. 255310,028 คนประธานสภาฯ เห็นว่าเป็นร่้างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน จึงส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรอง แต่นายกรัฐมนตรีไม่รับรอง (ตกไป)
18.ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (แก้ไขมาตรา112 ตามข้อเสนอคณะนิติราษฎร์)29 พ.ค. 255526,968 คนประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในหมวด 3 และ 5 ของรัฐธรรมนูญ (ตกไป)
19.ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ. ...24 พ.ย. 255314,264 คนสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่รับหลักการในวาระที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556

กฎหมายที่กำลังอยู่ในกระบวนการของรัฐสภา
ลำดับชื่อกฎหมายวันที่ยื่นต่อสภาจำนวนรายชื่อประชาชนสถานะปัจจุบันของร่างกฎหมาย
1.ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่...) พ.ศ. ...7 พ.ค. 255140,542 คนค้างการพิจารณาอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร วาระที่1
2.ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพ แพทย์แผนไทย พ.ศ. ...17 มิ.ย. 255110,227 คนวุฒิสภามีมติแก้ไขเพิ่มเติม จึงส่งเรื่องกลับมายังสภาผู้แทนราษฎร กำลังรอการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง
3.ร่างพระราชบัญญัติสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ...1 ต.ค. 255113,714 คนประธานสภาฯ เห็นว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินจึงส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรอง แต่นายกรัฐมนตรีไม่รับรอง (ตกไป)
4.ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระผู้บริโภค พ.ศ. ...19 ก.พ. 255211,434 คนอยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการร่วมสองสภา หลังสภาผู้แทนราษฎร กับวุฒิสภา มีความเห็นไม่ตรงกัน
6.ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุข พ.ศ. ...5 มิ.ย. 255211,007 คนรอการพิจารณาของรัฐสภาในวาระที่ 1
7.ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดฝาง พ.ศ. ...16 มิ.ย. 255210,753 คนรอการพิจารณาของรัฐสภาในวาระที่ 1
8.ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข พ.ศ. ...25 ก.พ. 255314,812 คนอยู่ในระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา
9.ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข พ.ศ ...9 ก.ย. 255310,994 คนรอการพิจารณาของรัฐสภาในวาระที่ 1
10.ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ... (ฉบับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ)14 ต.ค. 255310,751 คนผ่านการพิจารณาพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร รอการพิจารณาของวุฒิสภา
11.ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ... (ฉบับสถาบันพระปกเกล้า)3 มิ.ย. 2554ผ่านการพิจารณาพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร รอการพิจารณาของวุฒิสภา
12.ร่างพระราชบัญญัติสมุนไพรแห่งชาติ พ.ศ. ...7 ก.ย. 255415,000 คนประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าเป็นร่้างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน จึงส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรองก่อน
13.ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่...) พ.ศ. ....19 ม.ค. 255510,565 คนประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าเป็นร่้างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน จึงส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรองก่อน
14.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (ฉบับนปช.)9 ก.พ. 255560,000 คนค้างการพิจารณาอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1
15.ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. ...22 ก.พ. 255511,219 คนประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าเป็นร่้างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน จึงส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรองก่อน
16.ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ...5 เม.ย. 255512,000 คนผ่านการพิจารณาวาระที่ 1
17.ร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์โคนม พ.ศ. ...19 มิ.ย. 2555อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
18.ร่างพระราชบัญญัติข้าวชาวนาไทย พ.ศ. ...20 มิ.ย. 255512,029 คนอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
19.ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบัวใหญ่ พ.ศ. ...17 ก.ค. 255520,582 คนอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
20.ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ. ...7 ส.ค. 255513,266 คนอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
21.ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ... 17 ส.ค. 255512,500 คนอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
22.ร่างพระราชบัญญัิติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ... ฉบับปฏิรูปแรงงานสัมพันธ์22 ส.ค. 255512,567 คนอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
23.ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. ...17 ต.ค. 255510,289 คนอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
24.ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรทางธรรมชาติและชายฝั่ง พ.ศ. ...2 พ.ย. 255510,280 คนอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
25.ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...26 ธ.ค. 255510,300 คนอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
26.ร่าง พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจาย เสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่...) พ.ศ....31 ม.ค. 255612,800 คนอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
27.ร่างพระราชบัญญัติการจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข พ.ศ... 27 ก.พ. 2556110,211 คนอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
28.ร่าง พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข และที่เกี่ยวข้องบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ...27 ก.พ. 2556111,419 คนอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
29.ร่างพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่...) พ.ศ. ...29 มี.ค. 255618,415 คนอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

กฎหมายที่กำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมรายชื่อ
ลำดับชื่อกฎหมายองค์กรเจ้าภาพ
1.ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายด้านความมั่นคงที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ...โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
2.ร่างพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ...สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
3.ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. ...เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉมประเทศไทย และองค์กรภาคีที่ทำงานด้านผู้หญิง
4.ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ...สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
5.ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...เครือข่ายส่งเสริมสถานภาพทางกฎหมายของภิกษุณีสงฆ์เพื่อเติมเต็มพุทธบริษัท 4
6.ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (ยกเลิกมาตรา 112)เครือข่ายประชาธิปไคย (คปต.)
7.ร่างพระราชบัญญัติผู้ลี้ภัย พ.ศ. ...มูลนิธิไทยเพื่อคนมีปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล
8.ร่างพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่...) พ.ศ. ...สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย
10.ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ....เครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเอง
11.ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ.... สหพันธ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
(ปรับปรุงเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556)

อธิบายเพิ่มเติม
1. ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540 ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยภาคประชาชน ต้องใช้รายชื่อประชาชนอย่างน้อย 50,000 คน ภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2550 ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยภาคประชาชน ต้องใช้รายชื่อประชาชนอย่างน้อย 10,000 คน และร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องใช้รายชื่อประชาชนอย่างน้อย 50,000 คน
2. ร่างพระราชบัญญัติที่มีคำว่า "(ฉบับที่...)" หมายถึง เสนอร่างพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่วนร่างพระราชบัญญัติที่ไม่มีคำว่า "(ฉบับที่...)" หมายถึง เสนอร่างพระราชบัญญัติขึ้นใหม่เป็นครั้งแรก
3. ร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา และประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ เป็นกรณีที่ร่างฉบับที่เสนอโดยการเข้าชื่อกันของประชาชน ถูกพิจารณารวมกับร่างที่เสนอโดยรัฐบาล และสุดท้ายกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับเป็นการนำหลักการของหลายร่างมาผสมกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า กฎหมายที่เสนอโดยภาคประชาชนสามารถออกเป็นกฎหมายใช้บังคับได้จริง แต่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมด
4. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท่าที่ไอลอว์รวบรวมได้เท่านั้น ยังอาจจะไม่ใช่ความเคลื่อนไหวทั้งหมดในการผลักดันกฎหมายโดยภาคประชาชน


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก งานวิจัยโดย โครงการ ปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และข้่อมูลจากเว็บไซต์ของรัฐสภา

เครดิต : www.ilaw.or.th

คลังบทความของบล็อก